Tư vấn bộ máy hoạt động

 

Tư vấn thiết lập hệ thống và các quy trình quản lý bất động sản

 • Phương án quản lý và khai thác kinh doanh;
 • Thiết lập các quy trình quản lý và biểu mẫu;
 • Xây dựng chuẩn đánh giá và kiểm soát dịch vụ;
 • Tư vấn lựa chọn nhà thầu dịch vụ thuê ngoài;
 • Kế hoạch vật tư, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành kỹ thuật

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự quản lý BĐS

 • Sơ đồ tổ chức quản lý vận hành;
 • Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí;
 • Tuyển dụng, đào tạo nhân sự quản lý vận hành.

Chuẩn hóa hệ thống quản lý, vận hành của tòa nhà đang hoạt động

 • Xem xét các yếu tố nội tại để xác định các thiếu sót cần khắc phục;
 • Tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống hiện hữu;
 • Đưa ra giải pháp quản lý, vận hành hợp lý;
 • Nâng cấp dịch vụ của tòa nhà;
 • Tư vấn việc sắp xếp nhân sự hiện hữu đáp ứng yêu cầu quản lý mới.

Tư vấn và kiểm soát quy trình quản lý tòa nhà

 • Thiết lập các quy trình quản lý, vận hành;
 • Cung cấp 01 nhân sự điều hành hoạt động tòa nhà;
 • Cung cấp nhân sự chuyên môn hỗ trợ trong giai đoạn đầu hoạt động của tòa nhà;
 • Tuyển dụng, đào tạo nhân sự quản lý vận hành cho chủ đầu tư;
 • Tư vấn lựa chọn nhà thầu dịch vụ thuê ngoài.